งานวิจัย

รายงาน กอส. : บท
วิจารณ์แ์ ละก้า้วต่อไป
ของเยาวชน

ข้อมูลบรรณานุกรม
(
Reference)

  • รายงาน กอส.:
   บทวิจารณ์และก้าวต่อไป
   ของเยาวชน
   (เอกสารประกอบ
   การสัมนา).
   (2549).
   เครือข่ายเยาวชนเพื่อ
   สนติภาพสามจังหวัดภาคใต้
   และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
   สังคม คณะรัฐศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
   Review
  (Download)ทั้งเล่ม


  โครงการสังเคราะห์
  บทเรียนเพืื่อพัฒนาเครืื่องมือ
  ระบบประเมินผล
  (Download)ทั้งเล่ม


  นโยบายและแนวทาง
  พัฒนาระบบ การรับมือกับภัย
  พิบัติด้านสังคมและการจัด
  การปกครอง :กรณีศึกษาจาก
  ประสบการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ
  (Download)ทั้งเล่ม

  โลกาภิวัตน์ของ โอกินาวากับเอเซีย : เส้นทางสู่ความสัมพันธ์
  ที่ยั่งยืน
  (Download)ทั้งเล่ม


   • ส่วนหนึ่งของประสบการณ์
    จากการร่วมวิจัย

   บทความ “การเผชิญความตายอย่างสงบ:
   หนทางสู่การค้นพบ “ความจริง
   ”
   Download


นำเสนอ ข้อมูล บทความวิชาการ และผลงานวิจัยที่เคยตีพิมพ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม แก่นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้และการอ้างอิงในเชิงวิชาการต่อไป

กระแสโลกาภิวัตน์(Globalization) กับ ปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่น และ ทุนทางสังคม(Social Capital)

เอกสารสัมมนา Mainstreaming Human Security:
The Asian Contribution
ปีที่พิมพ์ 2007
บรรณาธิการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม
แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ได้นำไปสู่กระบวนทรรศน์
การขยายกรอบเรื่อง ความมั่นคงที่เน้นจากรัฐไปสู่ความมั่นคง
ของปัจเจคบุคคลและชุมชน หนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดที่เกี่ยวกับ
เรื่องความมั่นคงของมนุษย์ในบริบทของเอชีย โดยสะท้อนให้
เห็นถึงความคลุมเครือของนโยบายและปัญหา ในระดับการ
วิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ทั้งในระดับชุมชนและระดับระหว่าง
ประเทศ ทั้งในมุมมองของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติ

(Download)ทั้งเล่ม

หนังสือ
ถามท้าโลกาภิวัตน์ (ราคา 185 บาท) ปี 2550
บรรณาธิการ สุรัตน์ โหราชัยกุล

ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)
กวัลชิต สิงห์.(2550).โลกาภิวัตน์ส่งเสริมประชาธิปไตยและ สิทธิมนุษยชน จริงหรือ?. ถามท้าโลกาภิวัตน์(Questioning Globalization).(พิภพ อุดมอิทิพงศ์(แปล),สุรัตน์ โหราชัยกุล (บก.แปล)).กรุงเทพฯ:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม.

พร้อมบทเสวนาโดย
 สุริชัย หวันแก้ว, นวลน้อย  ตรีรัตน์ , วีระ สมบูรณ์ และ
 กนกวรรณ มโนรมย์

Download (เอกสารบางส่วน)หนังสือ โลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิ มนุษยชน :
ภารกิจที่ท้าทายมหาวิทยาลัย (ราคา 75 บาท) ปี 2545

บรรณาธิการ รศ.สุริชัย หวันแก้ว

ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)

  • เสน่ห์ จามริก.(2545).สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล: ปมเงื่อนแห่งวัฒนธรรมการเรียนรู้.
   โลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน ภารกิจที่ท้าทายมหาวิทยาลัย.
   กรุงเทพฯ:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
   Review Download บางส่วน


  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)

  หนังสือ Rural Livelihoods and Human Insecurities
  in Globalizing Asian Economies (ราคา 150 บาท)
  ปี 2549

  บรรณาธิการ รศ.สุริชัย หวันแก้ว

  ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)


   หนังสือ Human Security Now: Strengthening Policy
   Networks in Southeast Asia ปี 2547

   บรรณาธิการ รศ.สุริชัย หวันแก้ว

   ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)

    • Chaiyuth Sukhsri.(2004).Mekong River Basin:Cooperation towards Sustaianable Development,Case Study on Water & Environmental Management.Human Security Now:Strenghtening Policy Networks in Southeast Asia.Surichai Wun’gaeo(Edt.) .Bangkok:Center for Social Development Studies.
     Review (Download) บางส่วน    หนังสือ Challenges to Human Security in a
    Borderless World
    ปี 2546
    บรรณาธิการ รศ.สุริชัย หวันแก้ว

    ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)


      • Thai Baan Research.(2003) .Impacts of Human Activity on River Environment. In Surichai Wun’gaeo(Ed.),Human Security and Development ,Challenges to Human Security in a Borderless World .Bangkok:Center for Social Development Studies.
       Review (Download) บางส่วน


      การจัดการปกครองที่ดีหรือธรรมาภิบาล(Good Governance)และประชาสังคม
      (Civil Society) 
            

      หนังสือ ประชาสรรค์สร้าง : การพัวพันกับรัฐในชุมชน
      ท้องถิ่นใน ประเทศฟิลิปปินส์และไทย
      (ราคา 180 บาท) ปี 2547

      บรรณาธิการ เกลนดา โลเปซ วุย, ฉันทนา บรรพศิริโชติ

      ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)

        • ประภาส  ปิ่นตบแต่ง.(2547).ความสัมพันธ์ระหว่าง
         ประชาสังคมกับรัฐบาล: ชาวประมงพื้นบ้านอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ภาคใต้ของประเทศไทย.ประชาสรรค์สร้าง การพัวพันกับรัฐในชุมชนท้องถิ่นในฟิลิปปินส์และไทย.
         เกลนดา โลเปซ วุยและฉันทนา บรรพศิริโชติ(บ.ก.).
         กรุงเทพฯ:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม.
         Review (Download) บางส่วน
          

        หนังสือ บันทึกโจเบิร์ก ความเป็นธรรมในโลกที่เปราะบาง
        ฉบับแปลภาษาไทย ปี 2545

        บรรณาธิการแปล ฉันทนา บรรพศิริโชติ

        ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)


          • ฉันทนา บรรพศิริโชติและคณะ(บ.ก.,ผู้แปล).(2546).
           บันทึกโจเบริ์ก,บันทึกช่วยจำเสนอต่อการประชุมสุดยอด ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
           ความเป็นธรรมในโลกที่เปราะบาง . มปท:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม.
          • Review (Download) บางส่วน          • การสังเคราะห์องค์ความรู้(Body of Knowledge) การสร้าง/ประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์(Paradigm)ทางสังคม
           หนังสือ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะทางสังคม :
           การริเริ่มจากเยาวชน ปี 2549

           ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)

            สุริชัย หวันแก้วและคณะ.(2549).วิทยาศาสตร์
            เพื่อสุขภาวะทางสังคม : การริเริ่มจากเยาวชน
            (รายงานการวิจัย)
            .(Science for Social Health:
            An Initiative from Youth )
            .กรุงเทพฯ:
            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
           Review Download บางส่วน
           หนังสือ
           พุทธทาส ยังอยู่ไปไม่มีตาย ปี 2549

           ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)


             • พระไพศาล วิสาโล.(2549).พุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีตาย:เล่ม๒. สืบสานปณิธาณพุทธทาส,หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานเฉลิมฉลอง๑๐๐ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙.คณะอนุกรรมการฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ ๑๐๐ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ.
              Review Downloadบางส่วน


             หนังสือ บันทึกการสัมมนาทิศทางที่ยั่งยืนของสังคมไทย
             กับป่าชุมชน: มุมมองสหวิทยาการ (ราคา 90 บาท) ปี 2545

             บรรณาธิการ รศ.สุริชัย หวันแก้ว

             ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)

             เวทีอภิปรายทิศทางที่ยั่งยืนของสังคมไทยกับป่าชุมชน
             ในมุมมองของศาสตร์แขนงต่างๆ.(2545).
             ทิศทางที่ยั่งยืนของ สังคมไทยกับป่าชุมชน:มุมมองสหวิทยาการ(บันทึกการสัมนา)
             .
             (สุริชัย หวันแก้ว,บ.ก.).กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์เดือนตุลา.
             Review Download บางส่วน             หนังสือ
             จุฬากับสังคม : สรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะ
             ปี 2545

             เขียน รศ.สุริชัย หวันแก้ว

             ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)

              สุริชัย หวันแก้วและคณะ.(2545).จุฬาฯกับสังคม. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
              Review Download ทั้่งเล่ม
              หนังสือ ชนบทศึกษาในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ปี 2543

              • ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)

               ปรีชา คุวินทร์พันธุ์และสุริชัย หวันแก้ว.(บ.ก.).(2543).
               ชนบทศึกษาใน อุดมศึกษาเขตมหานคร:ปัญหาและ
               ข้อเสนอแนะ.ชนบทศึกษาในมหาวิทยาลัย
               ในกรุงเทพฯ
               .กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม.
               Review Download บางส่วน

               • บทความ

               • หนังสือ การศึกษาพัฒนาการ เงื่อนไข และแนวโน้มของการประเมินผลกระทบ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Impact Assessment)

               • ข้อมูลบรรณานุกรม (Reference)
                วีระ สมบูรณ์.(2548).กรอบแนวคิดการประเมินผลกระทบในเงื่อนไข ของสังคมความเสี่ยง. การศึกษาพัฒนาการ เงื่อนไข และแนวโน้มของการประเมินผลกระทบในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
                (Impact Assessment)
                .กรุงเทพฯ:ศูนย์การศึกษาการพัฒนาสังคม.

                Review (Download) บางส่วน

               ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาคใต้

              • ภาษาไทย

              • ประเภท : งานวิจัย
               เรื่อง:“แนวทางด้านนโยบายในการแก้ปัญหาใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้”
               โดย:สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ 31กรกฎาคม 2549

               Review
               การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางด้านนโยบายในการแก้ปัญหาใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้มุ่งเสนอมาตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเอกสารงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องด้านนโยบายแล้วจึงนำมาวิเคราะห์และกำหนดเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย เพื่อแสวงหาแนวทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
               จากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางด้านนโยบายในการแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว เห็นว่าแนวทางการจัดการปัญหาที่พึงจะเป็นควรตั้งอยู่บนแนวความคิดของการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย ซึ่งเป็นภาระของรัฐและสังคมไทยที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติจากเดิมที่เน้นความเป็นเอกภาพของประเทศจนละเลยความสำคัญของความมั่งคงของมนุษย์และสิทธิมนุษยชน การศึกษาครั้งนี้จึงสรุปภาพรวมของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาไว้เป็นด้านต่างๆ ดังนี้

               ปัญหาความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการเมือง มีปัจจัยบาส่วนมาจากศาสนาซึ่งเกิดจากมุมมองที่ต่างกันระหว่างรัฐกับประชาชนมุสลิมในพื้นที่ ปัจจัยต่อมาเกิดจากความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์ทางการเมืองของปัตตานีที่แตกต่างกันระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่ โดยทั้งสองปัจจัยนี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจึงเป็นสาเหตุของปัญหาทางการเมือง ปัจจัยสุดท้ายเกิดจากกลไกของรัฐที่เอื้อต่อการเกิดความขัดแย้งจนกลายเป็นความรุนแรงในพื้นที่ ประกอบกับความอ่อนแอของสังคมไทยได้กลายเป็นแรงเสริมให้การทำงานของรัฐชอบธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้จากนโยบายของรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมา ดังนั้นข้อเสนอแนะทางการเมืองจากการศึกษานี้จึงมี 2 ประการคือ 1.การจัดการปกครอง โดยเสนอไว้5 รูปแบบ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสีย และความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ 2.ควรมีการชำระประวัติศาสตร์ของปัตตานีใหม่เพื่อสร้างความเห็นพ้องร่วมกันระหว่างประชาชนมุสลิมในพื้นที่กับรัฐ

               ส่วนปัญหาในด้านเศรษฐกิจเกิดจาก 2ปัจจัยคือ 1ความยากจน ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้คือควรมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้ประชาชนที่สอดคล้องกับความหลากหลายของทรัพยากรในพื้นที่ 2 ปัญหาเรื่องสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน รัฐจึงต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชนโดยคำนึงถึงคุณประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับอย่างทั่วถึง
               ปัญหาในด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐไทยขาดความเข้าใจในอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมในพื้นที่ ดังนั้นจึงควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมไทยให้มีการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น
               ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากสาเหตุด้านการศึกษาซึ่งรัฐพยายามเข้าไปควบคุมการศึกษาของสถาบันปอเนาะซึ่งเป็นแหล่งให้การศึกษาดั้งเดิมของศาสนาอิสลาม แนวทางแก้ไขจึงต้องเริ่มจากการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นรวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรทางการศึกษาโดยตั้งอยู่บนความหลากหลายของวัฒนธรรมและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากที่สุด
               ปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของความเป็นมนุษย์ในหลายเหตุการณ์ เพราะฉะนั้นจึงควรมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ให้สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เช่นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีความรวดเร็วและตรวจสอบได้ และพัฒนาเทคนิควิธีการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจต่อระบบยุติธรรมของรัฐ

              • ประเภท :งานวิจัย
               เรื่อง: " สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ :
               มิติทางประวัติศาสตร์ ความขัดแย้งทางการเมือง วัฒนธรรมหรือศาสนา ? "
               (เอกสารเสนอในการบรรยายทางวิชาของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ 29 ตุลาคม 2547)
               โดย:ผศ.ปิยะ กิจถาวร


               วัตถุประสงค์ของเอกสาร
               เพื่อทำความเข้าใจปัญหาชายแดนใต้ ซึ่งขอยืนยันผ่านงานวิจัยว่า
               1. การแบ่งแยกดินแดน ไม่เป็นความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนใหญ่
               2. ปัญหาของประชาชนคือ ต้องการการยอมรับในสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
               เพื่อรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวิถีชีวิตมลายูมุสลิม เพื่อให้สังคมไทยหลุดพ้นจากความไม่รู้ การกล่าวร้ายกรณี “การแบ่งแยกดินแดน” ที่ทำให้คนไทยทำร้ายคนไทยด้วยกัน บทความนี้ได้แบ่งเนื้อหาการเสนอดังต่อไปนี้
               1. การทำความเข้าใจปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : มุมมองผ่านงานวิจัย
               การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ตรงกับความเป็นจริงให้กับสังคมไทย อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน หลุดพ้นจากอคติ ความไม่รู้ ต่างๆ
               แนวทางหนึ่งในการศึกษาคือ การมองปัญหาและสาเหตุของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านงานวิจัย ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมตัวอย่างงานวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2527 – 2545
               2. สถานการณ์ปัจจุบัน : อะไรคือปัญหา
               จากงานศึกษา งานวิจัย การสำรวจปัญหาจากประชาชนในพื้นที่พบว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีปัญหาที่สั่งสมกันมากมายหลายด้าน และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน บทความนี้ได้พยายามที่จะหาพยานหลักฐาน ข้อมูลความรู้ที่น่าเชื่อถือจากเอกสาร ทัศนะ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งข้อสรุปจากการประชุมสัมมนาเท่าที่ค้นคว้ามาได้ เพื่อนำมาใช้ในการแยกแยะ ค้นหาปัญหาหลักๆ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจ เข้าถึงสาเหตุทีเป็นแก่นแท้ของปัญหา กล่าวโดยสรุป สาเหตุของสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน อาจจะจำแนกได้เป็น 2 ส่วนคือ
               ปัญหาเดิม คือปัญหาวัฒนธรรมการใช้อำนาจรัฐและลัทธิการพัฒนา ซึ่งเป็นปัญหาที่ดำรงอยู่มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และพลวัตของปัญหาชาติพันธุ์ ปัญหาเอกลักษณ์ ที่เชื่อมโยง สัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนาของคนกลุ่มใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไป
               ความพยายามที่จะช่วยกันจำแนก แยกแยะ และเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สังคมไทยลดความสับสน ความหวาดระแวง การกล่าวร้ายต่อกันต่อกัน และเริ่มมีสติที่จะร่วมกันค้นหาทางออก ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป
               3. ข้อเสนอทางออกของปัญหา แนวทางสันติประชาธรรม
               บทความนี้ ขอเสนอตัวอย่างข้อเสนอในการแก้ไขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ 2 ประการคือ
               3.1 ยึดรัฐธรรมนูญ ยอมรับความหลากหลาย 3.2 ใช้แนวทางสันติประชาธรรม

              • ประเภท: หนังสือ
               เรื่อง: เบื้องลึกสถานการณ์เดือด 3 จังหวัดภาคใต้
               โดย: เรืองยศ จันทรคีรี
               เรืองยศ จันทรคีรี. 2550. เบื้องลึกสถานการณ์เดือด 3 จังหวัดภาคใต้. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญวิทย์การพิมพ์.


               ข้อเขียนในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่ได้รับการตีพิมพ์มาก่อนในน.ส.พ.โลกวันนี้ ช่วงระหว่างตำลาคม 2549-กุมภาพันธ์ 2550 และมีบางชิ้นที่เขียนขึ้นมาใหม่สำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้คือเป็นการนำเสนอข้อเขียนที่ให้อ่านง่ายไม่มีลักษณะทางวิชาการ แต่เป็นการตั้งใจโยนคำถามซึ่งต้องการให้เป็นข้อถกเถียงทางวิชาการต่อไป
               เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยบทความ 30บทความ ซึ่งเกี่ยวกับสาเหตุในมุมมองต่างๆของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในกาลเทศะต่างๆ กล่าวคือเทศะของบริบทของมุมมองจากคนในพื้นที่ บริบทของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กับประชาชนในท้องถิ่น และในบริบทระหว่างประเทศ ตลอดจนบริบทของมุสลิมโลก ซึ่งแนวทางในการนำเสนอได้มีการกล่าวถึงกาละทั้งในประวัตศาสตร์ ปัจจุบันและ อนาคตของปรากฎการณ์

              • ประเภท : หนังสือ
               เรื่อง : ดับไฟใต้ด้วยจิตวิวัฒน์และพลังแห่งทางสายกลาง
               โดย: ศ.นพ.ประเวศ วะสี
               ประเวศ วะสี.2550 .ดับไฟใต้ด้วยจิตวิวัฒน์และพลังแห่งทางสายกลาง.กรุงเทพฯ: ส.เจริญการพิมพ์.


               หนังสือดับไฟใต้ด้วยจิตวิวัฒน์และพลังแห่งทางสายกลาง เกิดจากการรวบรวมบทความต่างๆของศ.นพ.ประเวศ วะสีเกี่ยวกับการดับไฟใต้และสันติภาพที่เขียนในหลายปีที่ผ่านมา ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ระงับดับลง แต่รุนแรงมากขึ้น สะท้อนให้เห็นสมรรถนะของประเทศในการแก้ปัญหาที่มีไม่มากนัก เนื่องจากสาเหตุใหญ่ 2 ประการ คือ 1. สังคมไทยมีการเรียนรู้ต่ำ ทำให้ไม่เข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนความไม่เข้าใจปัญหาของสังคมโดยรวม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหา 2. ระบบการบริหารของรัฐที่ล้าหลังและขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งการขาดสภาวะการนำทางการเมืองที่จะทำให้เกิดความเป็นเอกภาพในยุทธศาสตร์
               ความจริงปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่ปรากฏให้เห็นได้ง่ายเท่านั้น ยังมีปัญหาอื่นๆที่ตัวภูเขาน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้น้ำอีกมาก สมรรถนะที่ต่ำของประเทศในการแก้ปัญหา ทำให้แก้ปัญหาอื่นไม่ได้เช่นเดียวกัน เมื่อสังคมขาดความเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนก็จะแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้ ปัญหาจะสะสมนำไปสู่ความขัดแย้งและรุนแรงมากทุกที
               บทความที่รวบรวมในหนังสือนี้แบ่งเป็นสองภาค ประกอบด้วย ภาคที่ 1 ดับไฟใต้ด้วยจิตวิวัฒน์และพลังแห่งทางสายกลาง และภาคที่สองภาคที่ 2 ปักธงอหิงสาธรรม ยุทธศาสตร์สมานฉันท์สร้างสังคมแห่งสันติ

              • ประเภท : หนังสือ
               เรื่อง: ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย : งานวิจัยปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
               โดยมุ่งทำความเข้าใจในเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านทางประวัติศาสตร์
               ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

               จัดพิมพ์โดย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
               ร่วมกับ แผนงานร่วมศึกษา เสริมสร้างสุขภาวะ กรณี 3 จังหวัดภาคใต้
               คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


               ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทย ที่เริ่มทวีความรุนแรงและขยายวงกว้าง ไปสู่ความไม่สงบที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วนของสังคม เป็นพัฒนาการของรูปแบบของการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยที่อำนาจรัฐไทยไม่สามารถให้ความคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่ในฐานะพลเมืองของรัฐไทยได้
               การทำความเข้าใจในปัญหารากฐานอย่างถ่องแท้ การค้นคว้าสถานะแห่งการเกิดขึ้นของเหตุการณ์อย่างแจ่มชัดไร้มายาคติ จะทำให้เราสามารถประเมินทิศทางและกำหนดกรอบในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีกเล่มหนึ่ง ที่พยายามอธิบายประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศึกษาข้อมูลจากประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ก่อตัวบนพื้นฐานของความขัดแย้งภายใต้การแบ่งเชื้อชาติของลัทธิชาตินิยม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการก่อตัวของสงครามปลดแอกภายใต้กรอบความคิดของการแยกดินแดนของกลุ่มมุสลิม 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจะทำความเข้าใจในสถานะทางประวัติศาสตร์และความสืบเนื่องของการลุกฮือทางการเมืองของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ในการก่อตัวของการต่อสู้ในช่วงทศวรรษที่ 1930 เป็นต้นมา
               เนื้อหาที่ชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในประวัติศาสตร์การเมืองของชายแดนภาคใต้นี้ น่าจะเป็นเอกสารอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะทำให้สังคมไทยสามารถเข้าใจในรูปการณ์ของการต่อสู้ของเหตุการณ์ในภาคใต้ได้ดียิ่งขึ้น ไม่หลงติดประเด็นของลัทธิชาตินิยมหรือลัทธิการแบ่งแยกเชื้อชาติในการที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่รุนแรงของสถานการณ์สงครามในอนาคต

              • ประเภท :หนังสือ
               เรื่อง : ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนใต้
               สรุปเนื้อหาจากงานเสวนาทางวิชาการ ในโครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้าน ชุด 3 จังหวัดภาคใต้
               จำนวน 5 ครั้ง (ช่วงเดือน มิถุนายน 2548-กุมภาพันธ์ 2549)
               วิทยากร: นิธิ เอียวศรีวงศ์/ ศรีศักร วัลลิโภดม/ อัมมาร์สยามวาลา/
               อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา/ชุลีพร วิรุณหะ/ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ/
               ปณิธาน วัฒนายากร ฯลฯ


               คำถามว่าปัญหาความไม่สงบในภาคใต้มาจากเหตุอะไร และจะแก้ไขยังไง เป็นคำถามที่ทุกคนในสังคมไทยต้องการ “รู้” คำตอบ แต่นับวันก็ยิ่งจะหาคำตอบได้ยากมากขึ้นทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในสังคมไทยส่วนใหญ่ที่มี โอกาสรับรู้ข้อมูล สถานการณ์ ความเป็นมาเป็นไปของภาคใต้ตามที่เป็นจริงน้อยมาก หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมูลเพื่อที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ การจัดการ ทรัพยากร การศึกษา เศรษฐกิจสังคม และมหาอำนาจกับการก่อการร้าย แน่นอนว่าจะไม่มีคำตอบสำเร็จรูปสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อน แต่การเริ่มเปิดใจของคนในสังคมที่มีข้อกังขาและต้องการจะรับรู้ เรียนรู้ สิ่งที่เกิดขึ้น ตามความเป็นจริง อย่างปราศจากอคติ ด้วยความอดทนอดกลั้น หนังสือเล่มนี้อาจพอจะช่วย ขยับขยายพื้นที่ความเข้าใจสังคม 3 จังหวัดภาคใต้ให้ใครหลายคนได้

               หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากโครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้านชุด 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม 2548 ถึงเดือนมกราคม 2549 มี 5 เรื่องด้วยกัน คือ วิกฤตในการจัดการทรัพยากร 3 จังหวัดภาคใต้, มหาอำนาจกับโลกมุสลิม : การเมืองของการก่อการร้าย, ประวัติศาสตร์ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส, เศรษฐศาสตร์การเมือง 3 จังหวัดภาคใต้, ปรัชญาการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน : อุดมการณ์และขีดจำกัด
               ถ้านำทั้ง 5 เรื่องมาจัดเรียงใหม่ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเหล่านี้ โดยเรียงเป็นชิ้นความสัมพันธ์ซึ่งแต่ละชั้นเชื่อมโยงกัน โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดไปสู่สิ่งที่ดำรงอยู่ในโครงสร้างสังคมไทยซึ่งสะท้อนความไม่เป็นธรรมในสังคมอันเป็นที่มาของความรุนแรงที่ดำเนินอยู่ในรูปต่างๆ และที่สุดที่แฝงเร้นอยู่ในชั้นวัฒนธรรมซึ่งทำหน้าที่ให้ความชอบธรรมกับความคิดคับแคบที่มีต่อผู้คนที่แตกต่างจากตัว ถึงขั้นยอมรับให้ใช้ความรุนแรงต่อคนเหล่านั้นได้สนิทใจ อาจช่วยให้เห็นประเด็นสำคัญ 5 ประเด็น และทางออก 5ทางคือ
               ชั้นของบุคคลที่ใช้ความรุนแรง

               1.ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีตัวละครมากมายทั้งฝ่ายผู้ก่อการใช้ความรุนแรง ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจโลก ทั้งหมดนี้ดำเนินไปท่ามกลางบริบททางการเมืองความมั่นคงของโลกที่แทบทุกประเทศถูกครอบงำด้วยยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงกระแสหลักและดังนั้นต้องหาหนทางให้ประเทศเป็นอิสระทางความคิดยุทธศาสตร์เพื่อสถาปนาความมั่นคงที่ยั่งยืน
               ชั้นทางโครงสร้าง
               2.ผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยากจนและเผชิญกับความไม่ยุติธรรมทางเศรษฐกิจ และดังนั้นหาหนทางแก้ไขความไม่เป็นธรรมที่ดำรงอยู่ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม แต่ขณะเดียวกันสังคมไทยต้องไม่เห็นว่าคำตอบของปัญหาความรุนแรงภาคใต้อยู่ที่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้น
               3. ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เห็นทุกสิ่งเป็นสินค้าเหมือนไม่มีขอบเขตพอเพียง สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต้องเผชิญกับวิกฤตในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และดังนั้นต้องหาหนทางให้ท้องถิ่นเป็นอิสระในทางการจัดการทรัพยากร
               ชั้นทางวัฒนธรรม
               4. การจัดการศึกษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างระบบราชการแต่วัฒนธรรมความคิดเกี่ยวกับการศึกษาไทยถูกครอบงำจากส่วนกลาง จึงกลายเป็นการศึกษาที่ไม่เห็นความสอดคล้องกับวิถีแห่งชุมชน และดังนั้นจึงต้องหาหนทางสร้างวัฒนธรรม การศึกษาที่ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
               5. สังคมไทยโดยรวมตกอยู่ใต้อิทธิพลครอบงำของประวัติศาสตร์ชาติชนิดที่มีกรุงเทพฯเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมโยงต่อเนื่อง กลับไปยังอยุธยาและสุโขทัย ดังนั้นต้องหาหนทางเปิดพื้นที่ให้ประวัติศาสตร์สังคมชนิดที่มีอัตลักษณ์ ของท้องถิ่นมีความหมายได้รับการยอมรับให้อดีตของผู้คนที่แตกต่างหลากหลายมีเสียง มีที่ทางในประวัติศาสตร์ชาติอย่างใหม่ที่ต้องสร้างบนพื้นฐานความเป็นจริงของสังคมไทยนั้นเอง
               กล่าวอย่างรวบรัดให้ถึงที่สุด โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้านชุด 3 จังหวัดภาคใต้ ดูจะเข้าใจว่า ทางออกของปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ที่การต่อสู้ด้วยความรู้กับการครอบงำที่ดำรงอยู่ในรูปต่างๆ และปลดปล่อย ชีวิตผู้คนและสังคมไทยโดยรวมให้เป็นอิสระจากการถูกครอบงำเหล่านั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง สิ่งที่ต้องต่อสู้ด้วยอย่างจริงจังเห็นจะเป็นสภาพ “วัฒนธรรมเชิงเดี่ยวทางความคิด” ที่ดำรงอยู่ในสังคมมนุษย์มากหลายรวมทั้งสังคมไทยด้วย “วัฒนธรรมเชิงเดี่ยวทางความคิด” ทำหน้าที่ ผลิตตัวแบบทางความคิด ซึ่งมุ่งลดทอนบ่อนทำลายความหลากหลายต่าง ๆ ในนามของการพัฒนา ความก้าวหน้า และความมั่นคงกระแสหลัก ภัยร้ายแรงของ “วัฒนธรรมเชิงเดี่ยวทางความคิด” เมื่อความแตกต่างหลากหลาย ถูกทำลาย ก็จะทำให้ทางเลือกต่าง ๆ อันตรธานไปด้วย และฝังสังคมมนุษย์ไว้กับมายาคติว่า ไม่มีทางเลือกใด ๆ อีกแล้ว นอกจากยอมจำนนกับความคิดหลักที่ครอบงำผู้คนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจการเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา หรือการหวนคิดถึงอดีตของตน
               ภาษาอังกฤษ


              • Title: Southern Discomfort: Separatist Conflict in the Kingdom of Thailand
               Personal Author: Storey, IanJournal Name: Asian Affairs (New York)Source: Asian Affairs (New York) v. 35 no. 1 (Spring 2008) p. 31-51Publication Year: 2008

               Abstract: Separatist violence in Thailand's southern provinces has claimed the lives of more than 3,000 people since January 2004 and represents the kingdom's--arguably the region's--most serious security threat. The underlying causes of the violence stem from the Thai state's annexation of the Patani Kingdom in 1902 and subsequent efforts by Bangkok to coerce Malay Muslims into becoming Thai Muslims. Poor governance, maladministration, and political and economic marginalization have exacerbated feelings of resentment toward Bangkok. The proximate causes of the upsurge in violence in January 2004 include changes in the international environment post-September 11, 2001 and the political initiatives of former Prime Minister Thaksin Shinawatra. State responses under Thaksin were deeply flawed and served only to inflame separatist sentiment. After the September 19, 2006 coup, the new government adopted a more conciliatory approach, emphasizing national reconciliation and improved governance. The military regime was unable to stem the violence, however, as it failed to follow through on rhetoric and the government became preoccupied with national politics. Without a comprehensive political solution to the problem, one that includes genuine autonomy for the south, the violence looks set to continue.

              • Title: [Rethinking Thailand's Southern Violence]
               Personal Author: Von Der Mehden, Fred R.Journal Name: Pacific AffairsSource: Pacific Affairs v. 80 no. 2 (Summer 2007) p. 404-5Publication Year: 2007

               Abstract: "There has been considerable speculation as to why hostilities in southern Thailand escalated after 2004, following what appeared to have been years of progress in developing better relations between the Thai government and the Malay Muslim population. This question is addressed by the authors of this book. . . . This is a useful book for those wanting to know more about the forces that have framed the present conflict in southern Thailand, as long as the reader recognizes the political perspectives of the various authors."

              • Title: Certification and Communities: Alternatives for Regulating the Environmental and Social Impacts of Shrimp Farming
               Personal Author: Vandergeest, PeterJournal Name: World DevelopmentSource: World Development v. 35 no. 7 (July 2007) p. 1152-71Publication Year: 2007

               Abstract: This paper examines two distinct environmental regulatory networks for shrimp farming, one based in certification, the other in community and local government regulation. Field research in Southern Thailand shows that local communities and local governments are currently the most effective regulators of shrimp farming. Emerging environmental certification networks do not provide for community input into setting, monitoring, or enforcing technical standards. Certification networks could be more effective at containing negative social and environmental impacts if they borrowed from Community Based Natural Resource Management approaches to make the definition of technical standards more flexible and open to participation by affected communities.

              • Title: Thailand: A Fire This Time
               Personal Author: Pauker, BenjaminJournal Name: World Policy JournalSource: World Policy Journal v. 22 no. 4 (Winter 2005/2006) p. 77-86Publication Year: 2005

               Abstract: For almost 200 years, Thailand has been one of the most stable countries in Southeast Asia, but this stability is now being threatened by conflict in the country's southern provinces. Since January 2004, approximately 500 people--the majority of them Buddhist--have died at the hands of Islamic separatists, while almost 700 Muslims have been killed by Thai security forces. The Islamic insurgents, who are fighting for an autonomous state in southern Thailand, are increasingly using the rhetoric of jihad to recruit disaffected Muslim youths and blur the lines between regional separatism and global Islamic fundamentalism.

              • Title: The Security Situation in Southern Thailand: Toward an Understanding of Domestic and International Dimensions
               Personal Author: Liow, Joseph ChinyongJournal Name: Studies in Conflict and TerrorismSource: Studies in Conflict and Terrorism v. 27 no. 6 (November/December 2004) p. 531-48Publication Year: 2004

               Abstract: How the Thai government can address the violence taking place in the Malay-Muslim provinces in the south of the country is discussed. It is argued that the Thai government should not focus solely on Muslim militancy, but should also consider the role played by other forces and interest groups, and by the sensitivities of the region's Muslim population. It is concluded that if the Thai government persists in its preoccupation with Muslim militancy, it will promote the very environment it should be attempting to eliminate--one that alienates its Malay-Muslim community, strains relations with important neighbors, and encourages foreign terrorist organizations to set up camp there.

              • Title:Approaching peace in Patani, Southern Thailand - some anthropological considerations
               Author: Horstmann A (Horstmann, Alexander) Source: ASIA EUROPE JOURNAL Volume: 6 Issue: 1 Pages: 57-67 Published: APR 2008

               Abstract: This article analyzes ways of approaching peace building and peace negotiations in Patani. Choosing an anthropological approach, the article argues that participant observation helps identify indigenous, local peace instruments. Hence, the design of local sovereignty is the most important step to durable peace in internal conflicts. The Surayud government has identified the recommendations of the National Reconciliation Commission as guide-posts and has praised the peace agreement in Aceh as model to emulate. There is an opening for peace talks, in which the solution to historical and cultural grievances will be a key to peace.

              • Title:The ethnic majority: benign or malign?
               Author(s): Brown D (Brown, David) Source: NATIONS AND NATIONALISM Volume: 14 Issue: 4 Pages: 768-788 Published: OCT 2008

               Abstract: Since the consciousness of the ethnic majority frequently develops in the context of the formation of the nation-state, its tendency to ethnocentrism is thereby inhibited by a commitment to the civic norms associated with the modern state. This gives a potentially benign character to its support for the national integration of ethnic minorities. It is then argued that ethnic majorities can also exhibit a more malign face which has its origin in disillusionment with democracy. The resultant feelings of marginalisation are resolved by the construction of a ressentiment nationalism which reassures the ethnic majority of its virtue and status as the ethnic core, by identifying demonised minorities against which it can mobilise. When this dark face of majoritarian ethnic nationalism is tapped by populist politicians, it sustains violence against ethnic minorities. The argument is illustrated through the example of Thai support for state violence against Muslim demonstrators in Southern Thailand.

              • Title:Appropriating a space for violence: State Buddhism in southern Thailand
               Author(s): Jerryson M (Jerryson, Michael) Source: JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES Volume: 40 Issue: 1 Pages: 33-57 Published: FEB 2009

               Abstract: In southern Thailand, monasteries once served as focal points for different communal identities to negotiate shared space and, with it, shared identities. However, since martial law was declared in 2004, Muslims in southern Thailand do not frequent monasteries. Instead, soldiers and police occupy monastery buildings and protect the perimeters from attacks. In addition, there are now military monks, soldiers who are simultaneously ordained monks, who work to protect the monasteries. This article argues that the Thai State's militarisation of monasteries and the role of Buddhist monks fuel a religious dimension to the ongoing civil war in southern Thailand.

              • Title: Indeterminate Geographies of Political Violence in Southern Thailand
               Author(s): Bonura C (Bonura, Carlo)
               Source: ALTERNATIVES Volume: 33 Issue: 4 Pages: 383-412 Published: OCT-DEC 2008

               Abstract: Geographies always contain more than they claim to represent, and there is always a politics involved in this excessive representation. This article examines how such indeterminate geographies structure popular, academic, political, and nationalist understandings of the current wave of political Violence in southern Thailand

              • Title: The state and its agencies in coastal resources management: The political ecology of fisheries management in Pattani, southern Thailand
               Author(s): Tan-Mullins M (Tan-Mullins, May) Source: SINGAPORE JOURNAL OF TROPICAL GEOGRAPHY Volume: 28 Issue: 3 Pages: 348-361 Published: NOV 2007

               Abstract: Various stakeholders contribute to the current state of resource management in the inshore fisheries of Pattani, southern Thailand. Taking the state, empowered by national legislation, as the main agent of enforcement, this paper uses an actor-oriented approach derived from political ecology to evaluate how key agents in state agencies at provincial and district levels translate Thai political and legal systems at the local level; more specifically, how cross-scalar institutional linkages and translations affect coastal resources management and the access of village-based, small-scale fishermen to coastal resources. The paper shows that trans-scalar interpretations have created a space of contestation and negotiation in resource governance at the local level that reveals intrastate tensions. Based on extensive fieldwork, the paper demonstrates that access to environmental resources at the local level is highly influenced or regulated by the unequal power relations between different actors at various levels.

              • Title:Thai Buddhism, Thai Buddhists and the southern conflict
               Author(s): McCargo D (McCargo, Duncan) Source: JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES Volume: 40 Issue: 1 Pages: 1-10 Published: FEB 2009

               Abstract: Thailand's ‘southern border provinces’ of Pattani, Yala and Narathiwat – along with four districts of neighbouring Songkhla – are the site of fiery political violence characterised by daily killings. The area was historically a Malay sultanate, and was only loosely under Thai suzerainty until the early twentieth century. During the twentieth century there was periodic resistance to Bangkok's attempts to suppress local identity and to incorporate this largely Malay-speaking, Muslim-majority area into a predominantly Buddhist nation-state. This resistance proved most intense during the 1960s and 1970s, when various armed groups (notably PULO [Patani United Liberation Organization] and BRN [Barisan Revolusi Nasional]) waged war on the Thai state, primarily targeting government officials and the security forces. In the early 1980s, the Prem Tinsulanond government brokered a deal with these armed groups and proceeded to co-opt the Malay-Muslim elite. By crafting mutually beneficial governance, security and financial arrangements, the Thai state was able largely to placate local political demands.

              • Title: The Politics of Buddhist identity in Thailand's deep south: The Demise of civil religion?
               Author(s):McCargo D
               Source: JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES Volume: 40 Issue: 1 Pages: 11-32 Published: FEB 2009

               Abstract: This article sets out to criticise arguments by scholars such as Charles Keyes and Donald Swearer, who have framed their readings of Thai Buddhism through a lens of 'civic' or 'civil' religion. Drawing on fieldwork conducted in the southern border provinces, the paper argues that religious tolerance is declining in Thailand, and that anti-Muslim fears and sentiments are widespread among Buddhists. Some southern Buddhists are now arming themselves, and are creating militia groups in the face of growing communal violence. In the rest of Thailand, hostility towards Muslims, coupled with growing Buddhist chauvinism, is being fuelled by developments in the south.

              • Title: Thaksin and the resurgence of violence in the Thai south - Network monarchy strikes back?
               Author(s): McCargo D Source: CRITICAL ASIAN STUDIES Volume: 38 Issue: 1 Pages: 39-71 Published: MAR 2006

               Abstract: Rather than viewing the recent violence in the Thai South largely as a product of long-standing historical and socioeconomic grievances, this article argues that the government of Prime Minister Thaksin Shinawatra has played a crucial role in provoking conflict in the region. Early in his premiership, Thaksin decided that the South was controlled by forces of "network monarchy" loyal to the palace and to former prime minister Prem Tinsulanond. Thaksin sought to reorganize political and security arrangements in the deep South in order to gain personal control of the area, but in the process he upset a carefully negotiated social contract that had ensured relative peace for two decades. As the violence increased, royal displeasure - articulated mainly by members of the Privy Council - forced Thaksin to make certain concessions, notably the creation of a National Reconciliation Commission to propose solutions for the growing crisis. Network monarchy had struck back, albeit from a position of weakness. This analysis seeks to demonstrate that the southern violence is actually inextricable from wider developments in Thailand's national politics.

              • Title: Unpacking Thailand's southern conflict - The poverty of structural explanations
               Author(s): Jitpiromsri S, Sobhonvasu P Source: CRITICAL ASIAN STUDIES Volume: 38 Issue: 1 Pages: 95-117 Published: MAR 2006

               Abstract: Violence in southern Thailand can be interpreted in many ways. Recent survey study, however, shows that people are now becoming more inclined to attribute the violence to the activities of militants and extremists, acting in the name of separatist or similar movements. The empirical data also illustrate that escalation of southern violence in recent years makes obvious the patterns of target-oriented and well-planned attacks, as demonstrated in many cases of violent attacks on civilians and government officials in 2004 and 2005. On the other hand, structural statistics indicate that poverty may not be the root cause of crisis, as direct relationships between incidents of poverty and violence are thus far ambiguous. The survey findings that form the basis of this article demonstrate that social grievances may serve as necessary conditions behind the bloodshed, but the decisive factors driving are upsurge of violence lie in the movements' ideological beliefs. To obtain a clearer understanding of the nature and implications of attacks on civilians since the beginning of 2004, we sent questionnaires to key informants in communities that had experienced violence. Clearly, militant activities in local communities were widespread, and were believed to account for the overwhelming majority of the attacks. During the first half of 2005, Muslim victims of political murders began to exceed Buddhist victims. The growth of this Muslim-on-Muslim violence is one of the most important trends of the data. To conclude, the most important questions concern the psychology and motivations of those behind these increasingly vicious attacks. The ideology of the militants is no longer the romantic, low-key separatism of the past: the latest waves of attacks have had a much more aggressive and ruthless character.

              • Title: Islam, radicalism, and violence in southern Thailand - Berjihad di Patani and the 28 April 2004 attacks
               Author(s): Sugunnasil W Source: CRITICAL ASIAN STUDIES Volume: 38 Issue: 1 Pages: 119-144 Published: MAR 2006

               Abstract: Violence in Thailand's deep South centers on Muslim unrest, which has been simmering since World War II. What was once a low-level secessionist insurgency has now developed into a full-scale conflict and violent campaign that has claimed hundreds of lives in the three southern border provinces. This amounts to the most serious political violence in recent Thai history. The main argument of this article is that the separatist struggle, which was initially based on a Malay national liberation struggle, has taken on undertones of a radical Islamist ideology, and the discourse of the separatist struggle has significantly shifted to that of radical Islamist politics by calling for a jihad against the Thai state, its local agents, and their Muslim allies. This shift is exemplified by a document entitled Berjihad di Patani, which appears to have helped inspire the violent incidents of 28 April 2004. To a large extent, what is happening in southern Thailand follows similar developments elsewhere, both at the regional level and in other parts of the Muslim world. Factors affecting the changing discourse and practice of the separatist politics are both external and internal: the failures of secularist development projects in the past decades, the influence of Islamic radicalism abroad, and the Islamic resurgence and fragmentation of religious establishment at home.

              • Title: Voices from Pattani - Fears, suspicion, and confusion
               Author(s): Tan-Millins M Source: CRITICAL ASIAN STUDIES Volume: 38 Issue: 1 Pages: 145-150 Published: MAR 2006

               Abstract: By December 2005, violence in the South of Thailand had taken the lives of more than one thousand people. In this article, the voices of southerners are presented as they were recorded during the author's two-year stay in Pattani Province and various Malay-Muslim villages in southern Thailand. Verbatim excerpts from tok imams (religious teachers), overseas scholars, academics, fisherfolk, and locals of various ethnicity and religious groups illustrate perspectives and frustrations about the violence. Fears, suspicions, and confusion are the most prominent emotions embedded in these conversations. These excerpts illustrate the foremost concerns of the common people in the South, among them, impertinent threats to livelihood security and peaceful ethnic coexistence in the region.
Copyright © CSDS
All rights reserved. / Privacy Policy