งานวิจัย

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง
“การแปลง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แห่งชาติฉบับที่ 10 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทาง ชีวภาพ ไปสู่การปฏิบัติ
โดยการสร้าง กระบวนการ
ความร่วมมือของภาคีการพัฒนา
ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ”
คณะผู้วิจัย :
(1) ผศ.ดร. วีระ สมบูรณ์ (หัวหน้าโครงการฯ)
(2) รศ. ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ
(3) รศ. ดร. นันทนา คชเสนี
(4) ผศ. ดร. แก้วคำ ไกรสรพงษ์
(5) ผศ. ดร. ศุภมิตร ปิติพัฒน์
(6) ผศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง
(7) อ.ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง
(8) อ.ดร. นฤมล ทับจุมพล
(9) อ.ดร. อิงอร เทรบุยล์
ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ :
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ถึง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2551
งบประมาณสนับสนุนจาก :
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

โครงการ “การติดตามและ
ประเมินผล โครงการเผชิญ ความตายอย่างสงบ
ระยะที่ 2”
คณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ :
(1) ผศ.ดร. วีระ สมบูรณ์
(หัวหน้าโครงการฯ)
(2) ผศ.ดร. ศุภมิตร ปิติพัฒน์
(3) อ. อรอนงค์ หังสพฤกษ์
(4) คุณ สมถวิล ลือชาพัฒนพร
ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ :
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2551
งบประมาณสนับสนุนจาก :แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ
มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2551 )

โครงการดนตรี “ตัวกูของกู?
(Me My Music)” การสร้างสรรค์
เพลง ธรรมะร่วมสมัย เพื่อสืบสาน ปณิธาน พุทธทาสภิกขุ องค์กรร่วมจัดงาน :
(1) มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-
นาคะประทีป
(2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม
(3) เครือข่ายธรรมโฆษณ์
ธรรมยาตรา
ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ :
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2550 –
ตุลาคม 2550
งบประมาณสนับสนุนจาก :
(1) สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(2) มูลนิธิเครือซีเมนต์ไทย
(3) มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-
นาคะประทีป
(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อ
เดือน กันยายน 2551 )


 

งานสัมมนา

การประชุม เรื่อง “แรงงานเรียกร้อง อภิสิทธิ์ทดลองด้วยอาวุธ
สงคราม LRAD”

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552  ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่า
รัฐศาสตร์ ชั้น 2  ตึกสมาคมนิสิตเก่าฯ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ภาพและวิิดีทัศน์ (กำลังดำเนินการจัดทำ)

การประชุม เรื่อง “วิกฤติการเลิกจ้าง วิกฤติแรงงาน วิกฤติเศรษฐกิจการเมืองไทย”
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552  ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่า
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ  จัดร่วมกับ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และ สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ ภาพและวิิดีทัศน์
(กำลังดำเนินการจัดทำ)การฝึกอบรม เรื่อง “ความยุติธรรมทางสังคม  สิทธิมนุษยชน และการ ปกครองโดยหลัก นิติธรรม ทฤษฎีและ วิธีปฏิบัติ”  
ระหว่างวันที่ 15  พฤษภาคม– 4 มิถุนายน  2552 
ณ  ห้อง 206 ตึก 2 คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดร่วมกับ สถาบันเพื่อ สิทธิมนุษยชนแห่งเอเซีย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม  จุฬาฯ และ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

โครงการเวทีแสดงความ คิดเห็นและเสนองานวิจัย กระบวนการทำงานใน
กระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์ บุคคลแก่ ผู้ประสบภัย แรงงานพม่าใน เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ  

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. 
ณ ห้องสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ (ชั้น 2)  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดโครงการ
เอกสารประกอบ

การเสวนา “การกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า กติกาใหม่ เพื่อผลประโยชน์ของใคร?”  
ณ ห้อง 209 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551  เวลา 13.00– 17.00 น. 

โครงการเสวนา  “60 ปี สิทธิมนุษยชนสากล กับคดี ที่ดินคนจน” 
วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2551 ณ ห้องมาลัยหุวะนันทน์ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบ

การฝึกอบรม Thai Three Weeks Study Session on
Social Justice, Rule of Law and
Human Rights
Theory and Methods,  8th – 29th
March 2009, Bangkok

การสัมมนา เรื่อง “วิกฤตความรู้- ความจริง-ความจำ มืื่อความจริงคือสิิ่งทีี่ มองเห็น: “หนึึ่งศพ”
“ไอ้ปื๊ด” กับกรณี นองเลือด 6 ตุลา”

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2551 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม
สมาคม นิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดประชาสัมพันธ์

เวที “สิทธิประชาชน และชุมชน ตาม รัฐธรรมนูญ ม. 67”
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 13
อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดโครงการ


เวทีเสวนา เรื่อง “พลังงาน : โศกนาฏกรรมในพม่า”

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน  2550
เวลา  13.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ 
ร่วมกับ   กลุ่มสันติภาพเพื่อประเทศพม่า (Peace for Burma)
(ดูภาพงานสัมมนาบางส่วนได้ที่นี่)

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ร่าง พรบ. ความมั่นคงกับปัญหา การสั่นคลอนสิทธิลิดรอนประชาธิปไตย”
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี   จุฬาฯ
ร่วมกับ  ศูนย์ติดตามประชาธิปไตย     
สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (ISIS – Thailand)
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
(ดูภาพงานสัมมนาบางส่วนได้ที่นี่)

การประชุม Mainstreaming Human Security: The Asian Contribution
เมื่อวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2550  เวลา 09.00 น.- 17.00 น.
ณ  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ (MAIDS)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม
สถาบันความมั่นคงและนานาชาติ (ISIS)
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ดูภาพงานสัมมนาบางส่วนได้ที่นี่)

การประชุมคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ)

เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2550   เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ  สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกับ  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ดูภาพงานสัมมนาบางส่วนได้ที่นี่)

เสวนาหัวข้อ จิตวิญญาณของยุคสมัยหลัง 11 กันยายน : ความหวัง หรือสิ้นหวัง

วันที่ 7 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่าย
พุทธิกา, เครือข่ายธรรมโฆษณ์
(ดูภาพงานสัมมนาบางส่วนได้ที่นี่)

การอภิปรายทางวิชาการและร่วมเสนอความคิดเห็นเรื่อง ทิศทางการเมืองไทย

วันที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เครือข่ายความรู้เพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการประสานงานองค์การ
พัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของ เด็กแรงงาน
วันที่ 30 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 น. – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า, องค์กรแอคชั่นเอดแห่งประเทศไทย, คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านชนชาติผู้ไร้สัญชาติ,
แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ

ห้องเรียนประชาไทน้อย วิชา “สัมมนาการเมือง ตอน อนาคตการ
เมืองไทยหลังประชามติ”


วันที่ 15 สิงหาคม 2550 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 206.2 ตึก 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท www.prachatai.com, หนังสือพิมพ์
ออนไลน์ประชาไทน้อย www.prachatainoi.com

การประชุมระดมพลังนักวิชาการ “ชำแหละร่าง พรบ. การรักษาความมั่นคง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, หลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประกาศผลรางวัลสมชาย นีละไพจิตร (ครั้งที่ 2) เพื่อผู้ผลิต สื่อเชิงสืบสวนด้านสิทธิมนุษยชน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร

การสัมมนา เรื่อง “ปฏิวัติพลังงาน : อนาคตพลังงานที่ยั่งยืนใน เอเชียตะวันออก”

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 8.30 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมจุมพฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรีนพีซ เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนครั้งที่ 1 (ในการร่าง
รัฐธรรมนูญ)


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมมาลัยหุวะนันทน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสมัชชาประชาชนเพื่อการปฏิรูปการเมือง (สปป.), คณะกรรมการ
รณรงค์ เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), กลุ่มเพื่อนประชาชน (FOP) และพันธมิตร

งานปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 13 เรื่อง “นักบวชหญิงกับการ เยียวยา โลก”

โดย ภิกษุณีเท็นซิน พัลโม แปลภาษาโดย คุณลภาพรรณ ศุภมันตรา
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2550 เวลา 8.00 – 21.00 น.
ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ มูลนิธิเสมสิกขาลัย

การสัมมนา ธรรมาจารย์ฝ่ายสตรี: โอกาส ปัญหา และอนาคต

วันที่ 5 มกราคม 2550 เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับเครือข่ายพุทธศาสนสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ (International Network
of Engaged Buddhists) (ในมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป)

งเสวนาหัวข้อ ฝ่าพ้นวิกฤตศีลธรรมด้วยทัศนะใหม่: ก้าวต่อไปของ การขับเคลื่อนศีลธรรมในสังคมไทย

วันที่ 23 ธันวาคม 2549 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับเครือข่ายธรรมโฆษณ์, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เสวนาหัวข้อ ระบบเศรษฐกิจที่มีศีลธรรม ฝันเกินไปหรือเปล่า?

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย, เครือข่ายธรรมโฆษณ์, สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

การประชุม Rural Livelihoods and Human Insecurities in Globalizing Asian Economies

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2549
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับAsian Rural Sociological Association

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคม ในบริบทใหม่ ประสบการณ์เปรียบเทียบจากเยอรมนีกับไทย”

วันที่ 15-17 มีนาคม 2549
ณ ห้องประชุม 13 ชั้น 2 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประกาศผลรางวัล สมชาย นีละไพจิตร (ครั้งที่ 1) เพื่อผู้ผลิต
สื่อเชิงสืบสวนด้านสิทธิมนุษยชน (ในวันครบรอบ 2 ปีทนายสมชายหายตัวไป)


วันที่ 12 มีนาคม 2549 เวลา 13.00 น.-16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมพฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร

เสวนาหัวข้อ มองอนาคตผ่านฐานคิดท่านพุทธทาส : แล้วเราจะอยู่ในโลกอันแสนวิปริตนี้ได้อย่างไร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกา, เครือข่ายธรรมโฆษณ์, สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวทีสาธารณะเรื่อง อุตสาหกรรมมาบตาพุด แน่ใจหรือว่าไปไหว?
จาก “วิกฤตน้ำ” ย้อนมอง “วิกฤตอากาศ” : ปัญหาท้าทาย สิทธิในข้อมูลข่าวสาร


วันที่ 6 ตุลาคม 2548 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับกลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม, กรีนพีซ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, โกลบอล คอมมูนิตี้ มอนิเตอร์

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย”
วันที่ 4 ตุลาคม 2548 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน 3 ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย (สค.ปท.), ชมรมศิษย์
เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน (ราฟ่า), ศูนย์ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม, กลุ่ม
เพื่อนประชาชน

การอภิปราย “จับตาปัญหาและข้อเท็จจริงกระบวนการ ฮุบที่ดินสาธารณะของชุมชนจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่”
วันที่ 29 กันยายน 2548 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ, โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่
ภาคใต้: ดับบ้าน ดับเมือง เรียนรู้อยู่ดีที่ปากใต้, กลุ่มศึกษาพลังงานทางเลือก
เพื่ออนาคต

Copyright © CSDS
All rights reserved. / Privacy Policy