รายชื่อผู้ช่วยวิจัยประจำ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม
(หน่วยปฏิบัติการ
วิจัยพัฒนาสังคม: RU)


รายชื่อคณะกรรมการบริหารเงินทุน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม

1.ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา
ประธานกรรมการ

 

 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ ภวัครพันธุ์(ผู้อำนวยการ)
รองประธานกรรมการ3. อาจารย์ ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

4. อาจารย์ จิราพร เหล่าเจริญวงศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร. เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
กรรมการ

 

 6.รองศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว
กรรมการ7.รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล
กรรมการ
8.รองศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ
กรรมการ

 

9.รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ
กรรมการ


10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง
(รองผอ. ฝ่ายกิจกรรมภายใน) กรรมการ

11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
กรรมการ
12. อ. ดร. นฤมล ทับจุมพล
กรรมการ
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ สมบูรณ์
(รอง ผอ. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) กรรมการ

12. นางสาวอนงค์ กาญจนประภากุล
เลขานุการ


 

 
Copyright © CSDS
All rights reserved. / Privacy Policy