บรรยากาศภายในศูนย์

Description: 12Description: C:\Users\Administrator\Documents\bic\images\12bDescription: C:\Users\Administrator\Documents\bic\images\2_w1.gif
• ประวัติ ศูนย์ฯ

Description: C:\Users\Administrator\Documents\bic\images\b2ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย ก่อ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยได้รับการ สนับสนุนทางวิชาการจาก มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ และทุน สนับสนุน จากมูลนิธิโฟล์คสวาเกน ประเทศเยอรมนี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การเรียน
การสอน และสมรรถนะ ในการผลิตบัณฑิต ระดับต่างๆ ในลักษณะที่เน้น โครงการรือประเด็นปัญหา เกี่ยวกับการ พัฒนาสังคมเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง องค์ความรู้ และวิธีวิทยาแบบ ข้ามสาขาวิชาของ คณะรัฐศาสตร์ (การปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์, ความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา) ตลอดจนเชื่อมโยงสู่แขนง วิชา อื่นๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ ที่สัมพันธ์กัน โดยมุ่งหมาย ให้เกิดการศึกษา วิจัยแบบ สหวิทยาการอย่าง สอดคล้อง กับสถานการณ์ จริงทางสังคม ทั้งในแง่ สภาพการณ์ และกระบวนการ ของทุกภาคส่วนในสังคม

ลักษณะการดำเนินงานของศูนย์ฯ จึง ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการหลายแบบ ควบคู่กันไป ทั้งรูปแบบ ที่เป็นการ เรียนการสอน งานวิจัย งานสัมมนาทางวิชาการ งานจัดเวทีสาธารณะ งาน บริการทางวิชาการ งานฝึกอบรม งานเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งงานสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้สอดคล้อง กับประเด็นทางสังคม และมี ปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการทางสังคมในแต่ละช่วงเวลาอย่างแท้จริง

ในแง่การบริหารงาน ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาสังคม เป็น
Description: C:\Users\Administrator\Documents\bic\images\b22หน่วยงานในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานตาม “ระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินทุน โครงการศูนย์พัฒนาวิชาการสำหรับ คณะรัฐศาสตร์” พ.ศ. ๒๕๒๘ และ พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยในปัจจุบันทางศูนย์ฯ ยังเป็น “หน่วยปฏิบัติการ วิจัยพัฒนาสังคม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน และส่งเสริม หน่วยงานเพื่อความเป็นเลิศจาก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วัตถุประสงค์

ตลอดช่วงห้าปีที่ผ่านมาและในช่วงต่อ ไป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม เน้นที่
สถานการณ์ และประเด็น ปัญหาสำคัญ ร่วมสมัย ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดย อาจจัดเป็นกลุ่มประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้
๑. โลกาภิวัตน์และ ปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่น และทุนทางสังคม
๒. สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของ มนุษย์
๓. การจัดการปกครองที่ดีหรือ ธรรมาภิบาล และประชาสังคม
๔. การสังเคราะห์องค์ความรู้ และการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางสังคม

นอกจากความเชื่อมโยงกับคณาจารย์ และนิสิตทุกระดับ ปริญญาของคณะรัฐศาสตร์ แล้ว ปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม ยังร่วมมือกับหลักสูตรนานาชาติศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาการพัฒนา ระหว่างประเทศของ คณะฯ ในการผลิตมหาบัณฑิต ตลอดจนการเรียน การสอนและการวิจัยในสาขาดังกล่าว ในระดับนานาชาติ โดยคณะรัฐศาสตร์ฯ ยังมีโครงการ ที่จะขยายหลักสูตร ดังกล่าวสู่ระดับ ดุษฎีบัณฑิตต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

จากความมุ่งหมายและความเป็นมาดัง กล่าว ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จึงยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ องค์ความรู้และส่งเสริมวิถีปฏิบัติอัน จะนำ ไปสู่การพัฒนาสังคมร่วมกัน

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 (๑) มุ่งส่งเสริมการสร้างสมรรถนะของการผลิตบัณฑิต ด้วยการเน้นวิธีการสอนเชิง “โครงการ” (Project-Oriented) เป็นการเน้นวิชาที่สัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยการให้นิสิตได้เสนอโครงการ    ค้นคว้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ มากขึ้นและจะได้นำบทเรียนจากห้องบรรยายไปทดสอบกับสภาพความเป็นจริงในสังคม

(๒) มุ่งส่งเสริมระบบการสอน “ข้ามภาควิชา” (Inter-departmental Complementary teaching) โดยการให้อาจารย์ภายในคณะได้รับเชิญไปบรรยายเสริมพิเศษในวิชาที่เรียนในแต่ละภาควิชา เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การเรียนรู้แก่นิสิตเท่าที่รายวิชาต่างๆ ในระหว่างภาควิชาสามารถเกื้อกูล หรือมีความสัมพันธ์กันได้

(๓) มุ่งสร้างตำราที่เป็นแกนกลางของหน่วยฯ โดยวิธีการวิจัยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตร เพื่อสามารถนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้โดยตรง

(๔) มุ่งสนับสนุน และส่งเสริมการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย และสังคมโลก  โดยมุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน (Human Rights)  ความขัดแย้ง (Conflict) ประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) ที่เน้นการสร้างเครือข่าย หรือภาคี แบบ “Global Network” 

• เป้าหมาย

(๕)  เป็นหน่วยฯที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

(๖)  เป็นเวทีทางวิชาการที่ตอบสนองประเด็นสาธารณะที่เป็นรูปธรรม โดยเน้นกระบวนการทางวิชาการ ร่วมกับภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  และเน้นแนวทางสันติวิธีในสังคม

(๗) เน้นส่งเสริมการสร้างบัณฑิต มหาบัณฑิต ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ และดุษฎีบัณฑิตให้เป็นบุคลากรด้านวิชาการ วิจัย และกระบวนการทางสังคม โดยคำนึงถึงการสร้าง “คุณภาพ” มากกว่าปริมาณ เน้นเป้าหมายการเรียนการสอนในลักษณะส่งเสริมนิสิตให้รู้จักการวิเคราะห์ ปัญหา (problem-oriented) สังเคราะห์องค์ความรู้ที่หลากหลาย และมุ่งผลในทางเชื่อมโยงกับกระบวนการนโยบาย

• โครงสร้างและระบบบริหารของหน่วยฯ 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสังคม มุ่งที่จะเป็นศูนย์กลางในการศึกษาแนวทางการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ ประสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์  การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ จึงดำเนินการโดยมีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์จากทุกภาควิชาของคณะรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรสำหรับการวิจัยและดำเนินงานต่างๆ ร่วมกันระหว่างอาจารย์ทั้งระดับอาวุโส ระดับกลาง และรุ่นใหม่ของคณะ 

หัวหน้าโครงการฯ  และนักวิจัยประจำหน่วยฯ จะเป็นผู้ดำเนินการสร้างผลผลิตในรูปแบบต่างๆให้กับหน่วยฯตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยรูปแบบการผลิตผลงานจะได้แก่  (1)  การวิจัย  (2) การประชุม/สัมมนา  (3) การฝึกอบรม  (4)  การประเมินผล   ส่วนผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับนิสิตทั้งในระดับปริญญาโท และ เอก ได้แก่ การเป็นผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งประเด็นที่เป็นสำคัญในการดำเนินงานของหน่วยฯ ได้แก่

- ความมั่นคงของมนุษย์  (Human Security)

- สิทธิมนุษยชน  (Human Rights)

- สิทธิทางวัฒนธรรม  (Cultural Rights)

- สันติภาพและความขัดแย้ง (Peace and Conflict)

- การเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม  (Political and Social Movement)

- การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Development of Sustainable)

- สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  (Environment and Development)

โดยประเด็นการดำเนินงานของหน่วยฯทั้งหมดข้างต้น จะสามารถนำไปเชื่อมโยงกับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย (Asian Economic Community: AEC)  ที่เป็นการรวมตัวของชาติใน Asian เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้าได้ในหลากหลายประเด็น

ผู้ที่มีหน้าที่ในการประสานงานดำเนินงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนงานและบรรลุวัตถุประสงค์ บุคลากรในการดำเนินงานในปัจจุบัน ประกอบด้วย  (๑)  เลขานุการสำนักงาน ๑ คน  (๒) ผู้ช่วยวิจัยประจำหน่วย ซึ่งเป็นนิสิตในระดับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ประมาณ ๒-๓ คน  โครงสร้างของหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสังคม 

                                                                  

โครงสร้างและระบบบริหารของหน่วยฯ จะเป็นการร่วมกันผลิตผลงานทั้งในรูปแบบที่เป็นในระดับชาติ (national) และนานาชาติ (International) โดยมุ่งเน้นศึกษาปัญหาปัญหาที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องต่อสังคม  โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการร่วมในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ประชาชนผู้ประสบปัญหาในระดับรากหญ้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มอื่นที่มีบทบาทต่อกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) โดยหน่วยฯและองค์กรภาคส่วนต่างๆข้างต้นจะร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นต่อไป  ในส่วนของรูปแบบการดำเนินการจะสามารถแบ่งออกได้ คือ

- การดำเนินงานในรูปแบบของการให้บริการกับสังคม ได้แก่  การจัดประชุม/สัมมนา ฝึกอบรม  โครงการวิจัย  การประเมินผล

- การดำเนินการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ ได้แก่  หนังสือ  บทความที่ตีพิมพ์ทางวิชาการ

- การดำเนินการในรูปแบบของการดูแลบัณฑิตทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา และมหาบัณฑิต ที่ทำวิทยานิพนธ์ที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับประเด็นที่หน่วยฯดำเนินการ

- การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติของนักวิจัยภายในหน่วยฯ

ทั้งนี้ ในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนต่างๆในโครงสร้างและระบบบริหารของหน่วยฯ สามารถอธิบายได้ ดังนี้

(๑)   โครงสร้างที่ ๑ คือ  ที่ปรึกษาหน่วยฯ

มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของหน่วยฯในภาพรวม และพิจารณาประเด็นที่ทางหน่วยฯวางแผนเพื่อการดำเนินการ

(๒)  โครงสร้างที่ ๒ คือ  หัวหน้าหน่วยฯ

มีบทบาทหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยฯในแต่ละปี โดยจัดประชุมร่วมกับ นักวิจัยของหน่วยฯเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- กำหนดประเด็นการดำเนินงานพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของสังคมไทย และประชาคมโลก ในปัจจุบัน และที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต 

- วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของการดำเนินงานในหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยพิจารณาควบคู่กับแผนการดำเนินงานในแต่ละปี

- พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบ ๖ เดือนแรก และครบรอบ ๑ ปี

- นำเสนอ power point รายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(๓) โครงสร้างที่ ๓  คือ  นักวิจัยประจำหน่วยฯ

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างผลผลิตร่วมกันให้กับหน่วยฯ โดย การวางแผนร่วมกับหัวหน้าหน่วยฯ และที่ปรึกษาหน่วยฯ เพื่อกำหนดประเด็นการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ๕ ปี โดยประเด็นในการวิจัยของนักวิจัยแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับความชำนาญ  ความเชี่ยวชาญ และความสนใจในประเด็นนั้นๆ อาจเป็นประเด็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขได้จริงตรงตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยในการดำเนินการวิจัยของนักวิจัยไม่สามารถระบุ หรือกำหนดตายตัวได้ว่านักวิจัยคนใดต้องทำประเด็นใดเท่านั้น เพราะการดำเนินการวิจัยของหน่วยฯจะเป็นไปในรูปของความร่วมมือ การระดมสมอง  และความสนใจในประเด็นนั้น ณ สถานการณ์ นั้น ๆ  ซึ่งผลผลิตที่นักวิจัยประจำหน่วยฯกำลังดำเนินการในปัจจุบัน และจะดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป    เช่น

(๑) รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์

-โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ คลัสเตอร์ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) โครงการวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือนานาชาติกับความมั่นคงของมนุษย์” (HS1069A)

(๒) อ.ดร.นฤมล ทับจุมพล

- โครงการวิจัย เรื่อง “The Xayaburi Dam: A Human Security Assessment of Thai-Lao Investment in the Context of Undemecratic Regional Governance”

      (๔)  โครงสร้างที่ ๔  คือ  เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯและผู้ช่วยวิจัย

            -เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯและผู้ช่วยทำงานร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ            จะรับผิดชอบงานด้านสำนักงาน ติดต่อประสานงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  และจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้ง ดูแลและให้คำแนะนำการดำเนินงานให้แก่ผู้ช่วยนักวิจัย ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่รับมอบหมาย

-ผู้ช่วยนักวิจัยประจำหน่วยฯ  จะมีทั้งระดับปริญญาตรี  (เต็มเวลา) จำนวน ๑ คน  และ ระดับปริญญาโท จำนวน ๑ – ๒ คน (part-time)  และระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน (part-time)  โดยนิสิตทั้งโท-เอก ต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่หน่วยฯดำเนินการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินงานวิจัยช่วยดำเนินการในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดำเนินงานอื่นๆตามที่หัวหน้า หรือนักวิจัยประจำหน่วยฯมอบหมาย

 

• นักวิจัยประจำหน่วยฯ

ชื่อหัวหน้าหน่วยฯ      ผศ.ดร.นิติ  ภวัครพันธุ์  (ASSIST.DR. NITI  PAWANKAPANT)

ภาควิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    คณะรัฐศาสตร์

E-mail: niti257@yahoo.co.th

นักวิจัยประจำหน่วย 

(๒)    รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์ (ASSOC.PROF.DR. VIRA SOMBOON)

ภาควิชา  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ      คณะรัฐศาสตร์

E-mail : sbvira@gmail.com

(๓)     รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ  (ASSOC.PROF.DR.CHANTANA BANPASIRICHOTE)

 ภาควิชา   การปกครอง       คณะ รัฐศาสตร์

E-mail:  wchantana@gmail.com

(๔)     ผศ.ดร.ประภาส  ปิ่นตบแต่ง (ASSIST.DR.PRAPART  PINTOBTANG)

ภาควิชา    การปกครอง      คณะ รัฐศาสตร์

  E-mail :  prapart.p@chula.ac.th

(๕)       รศ.วันชัย  มีชาติ (ASSOC. PROF.WANCHAI  MEECHAT)

 ภาควิชา   รัฐประศาสนศาสตร์     คณะรัฐศาสตร์

 E-mail : wanchai_me@yahoo.com

(๖)       ผศ.สุรัตน์  โหราชัยกุล (ASSIST. SURAT  HORACHAIKUL)

 ภาควิชา     ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะ     รัฐศาสตร์

 E-mail : surat.h@chula.ac.th

(๗)      ผศ.ดร. ภาวิกา  ศรีรัตนบัลล์ (ASSIST.DR. PAVIKA  SRIRATANABAN)

 ภาควิชา    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   คณะ     รัฐศาสตร์

 E-mail : s_pavika@yahoo.com

(๘)     อ.ดร.นฤมล  ทับจุมพล (DR. NARUEMON  THABCHUMPON)

 ภาควิชา     การปกครอง   คณะ   รัฐศาสตร์

  E-mail : junaruemon@hotmail.com

(๙)       ผศ.ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสดิ์ (ASSIST.DR. PITCH  PONGSAWAT)

 ภาควิชา     การปกครอง คณะ     รัฐศาสตร์

 E-mail : madpitch@yahoo.com

(๑๐)       อ.จิราพร  เหล่าเจริญวงศ์ (JIRAPORN  LAOCHAROENWONG)

 ภาควิชา     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    คณะ รัฐศาสตร์

 E-mail : lajiraporn@gmail.com

 (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหราชอาณาจักร)

 

• ที่ปรึกษาหน่วยฯ

(๑๑)          รศ.ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล  (ASSOC.PROF.M.R. PRUDHISAN JUMBALA)

 ภาควิชา           การปกครอง       คณะ    รัฐศาสตร์

  E-mail : pjsan713@gmail.com

(อาจารย์เกษียณอายุราชการแล้ว)

(๑๒)             ศ.กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว (PROF. SURICHAI  WUN’GAEO)

 ภาควิชา     ผู้อำนวยการ      ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ

E-mail : surichai1984@yahoo.com

 

• ผู้ช่วยวิจัยประจำของหน่วยฯ :

นิสิตระดับปริญญาเอก              ( - ไม่มี -)

นิสิตระดับปริญญาโท:

(๑๓)            นางสาวชนิกา  สุพัฒนะกรกิจ (MS.CHANIKA  SUPATANAKORNKIT)

 วุฒิการศึกษา    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนามนุษย์และสังคม)

 E-mail : neteiru_b@hotmail.com

(๑๔)        นางสาวเสาวภา  ตั้งเสาวภาคย์  (MS.SAWAPA  TANGSAWAPAK)

 วุฒิการศึกษา    รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ)

 E-mail : sawapa@gmail.com

นิสิตระดับปริญญาตรี:  

(๑๕)         นางสาวหนึ่งฤดี  น่วมสาย  (MS.NUENGRUEDEE  NUONSAI)

 วุฒิการศึกษา     รัฐศาสตรบัณฑิต  

 E-mail: -

 • เลขานุการประจำหน่วยฯ :

(๑๖)         นางสาวอนงค์  กาญจนประภากุล (MS.ANONG  KANJANAPRAPAKUL)

 ภาควิชา                    -       คณะ     รัฐศาสตร์

 E-mail: superkeng9317@gmail.com

 

• การรับงบประมาณสนับสนุน

            หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสังคม (Research Unit : RU)  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา  โดยปัจจุบันได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยฯเป็นปีที่ ๔  โดยการเสนอของบประมาณในแต่ละปี ทางหน่วยฯจะพิจารณางบประมาณหลักๆจากกิจกรรมที่จะดำเนินงานในปีนั้นๆ ได้แก่

-           ค่าเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศของนักวิจัยในแต่ละปีจะขออนุมัติไว้ในงบประมาณที่เท่ากันเนื่องจากในแต่ละทางหน่วยฯจะมีนักวิจัยเดินทางไปนำเสนอผลงาน 1 – 2 คน ซึ่งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทางหน่วยฯจะพิจารณาจากระยะทางของประเทศที่เดินทางไป

-           ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ และผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งจะประกอบด้วย ผู้ช่วยนักวิจัย (Full-time) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน และผู้ช่วยนักวิจัย (Part-time) ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 3-4 คน ซึ่งจะพิจารณาจากนิสิตในการดูแลของนักวิจัยที่ทำวิทยานิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยฯเป็นหลัก

Copyright © CSDS
All rights reserved. / Privacy Policy